Breeding Programme

โปรแกรมการคัดพันธุ์ - DanAvl

โปรแกรมสำหรับการคัดพันธุ์สุกร “DanAvl” เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1890 โดยโปรแกรมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในประเทศเดนมาร์ก และควบคุมดูแลโดยศูนย์วิจัยสุกรเดนมาร์ก เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นสำหรับพัฒนาพันธุกรรมสุกรสำหรับสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรทั้งหมดของเดนมาร์ก ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของอุตสาหกรรมการผลิตสุกรเดนมาร์ก

วัตถุประสงค์ของ DanAvl คือ ผลิตสุกรให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด และผลิตสุกรที่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นในอุตสาหกรรมนี้ได้ โดยการคัดพันธุ์ของ DanAvl เกิดจากการรวบรวมข้อมูลของประชากรสุกรทั้งหมด มาคำนวณดัชนีการผลิต การให้ลูกดก รวมไปถึงคุณภาพซากต่างๆ

นอกจากจะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางพันธุกรรมแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภาพทั้งระบบดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยทำให้แม่พันธุ์ให้ผลผลิตสูง ลูกดก มีอายุการใช้งานนานขึ้น ส่วนสุกรขุนมีคุณภาพเนื้อดีขึ้น และลดการสูญเสียซากที่โรงฆ่าลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

โปรแกรมการผสมพันธุ์ของ DanAvl

การผสมพันธุ์ของ DanAvl เป็นการผสมระหว่าง

- สายแม่ เป็น แม่พันธุ์สองสาย (แลนด์เลซ DanAvl กับลาร์จไวท์ DanAvl) ผสมกับ - สายพ่อ เป็น พ่อพันธุ์ดูร็อค DanAvl

สายแม่: สุกรพันธุ์แลนด์เลซ DanAvl และ ลาร์จไวท์ DanAvl เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับเป็นแม่พันธุ์ เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง และมีปริมาณเนื้อแดงสูง การผลิตสายแม่ เป็นการผสมเพื่อให้ได้สุกรสองสายเพศเมีย (LY/YL) ก่อน ซึ่งสุกรสองสาย DanAvl นี้ เป็นที่นิยมในการใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรขุน จากการศึกษาของ DanAvl พบว่าสุกรสองสาย DanAvl สามารถผลิตลูกได้มากกว่าสุกรพันธุ์แท้ถึง 1.5 ตัว/ครอก

สายพ่อ: เป็นการผสมเพื่อให้ได้ พ่อพันธุ์ดูร็อค DanAvl เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุด จากการศึกษาของศูนย์วิจัยสุกรเดนมาร์ก พบว่าการใช้พันธุ์ดูร็อค DanAvl พันธุ์แท้ เป็นสายพ่อนั้น ทำให้ได้ผลกำไรสูงสุด.

Licenced By

 

 

Kryds

 

 

 

ผลผลิตเฉลี่ยจากการใช้แม่พันธุ์สองสาย (DanAvl hybrid females) ผสม กับพ่อพันธุ์ดูร็อค DanAvl

จำนวนลูกหย่านม/แม่/ปี

   30.2

จำนวนลูกมีชีวิต/ครอก

   15.4

จำนวนลูกหย่านม/ครอก

   13.1

อายุหย่านม (วัน)

   31

น้ำหนักหย่านม (กก.)

   7.0

จำนวนครอก/แม่/ปี

   2.25