About DBI

 

เกี่ยวกับเรา (DBI)

DanBred International (DBI) ทำงานด้านพันธุกรรมสุกร โดยให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่จัดหาสุกรพันธุ์ ทั้งในระดับทวดพันธุ์(GGP) ปู่ย่าพันธุ์ (GP) และแม่พันธุ์สุกร 2 สาย (F1) รวมไปถึงจัดหาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ และแนวทางการจัดการพันธุกรรมที่เหมาะสม ให้กับผู้เลี้ยงสุกรทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ผ่านจัดการทางพันธุกรรมของ DanAvl ที่เหมาะกับฟาร์มแต่ละแห่ง

จากแนวทางของ DBI ที่เน้นเรื่องต้นทุนการผลิตต่ำสุด (หรือ ROI ที่ผลตอบแทนต่อการลงทุนที่สูงที่สุด) ผ่านทางพันธุกรรมสุกรที่ให้ผลผลิตสูง จึงทำให้ลูกค้าได้ผลกำไรสูง โดย DBI จะเน้นการให้บริการที่าแก่ลูกค้า ผ่านแนวทาง ต่อไปนี้

  • คัดพันธุกรรมสุกรที่ได้คุณภาพสูงและผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) สูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตสุกร

  • เน้นการทำงานอย่างมีคุณภาพ และขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุกรสามาถผลิตเนื้อสุกรได้ตรงตามความต้องการตลาด รวมถึงในเรื่องพันธุกรรม, สุขภาพ, ความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการฟาร์ม

  • ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับฟาร์ม เนื่องจากมีความใกล้ชิดต่อลูกค้า เป็นที่ปรึกษาที่วางใจได้ “Trusted Advisor” และสร้างมูลค่าสูงสุด เน้นสร้างกลยุทธ์ร่วมกัน และทำธุรกจิร่วมกันแบบระยะยาว

  • ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน

DBI ก่อตั้งขึ้น ในปีค.ศ. 1972 โดยผู้เลี้ยงสุกร DanAvl ทั้งฝูงแบบนิวเคลียสและฝูงผลิตสุกรขุน โดยในแต่ละปี DBI ได้จำหน่ายสุกรพันธุ์เป็นจำนวนกว่า 150,000 ตัว ไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย